Ferwerd

Місця

Wikipedia

Хронологія

Референції

  1. Gemeente Leeuwarden Burgerlijke Stand LeeuwardenLeeuwardenMarriage record for Pieter Harms Elfring & Durkje Alles Boonstra, civil registry of marriages, Leeuwarden, 1839-06-23, record 103