Ferwerd

Місця

Wikipedia

Авторські права на Вікіпедію та її дописувачів.

Хронологія

Медіа

Референції

  1. Gemeente Leeuwarden Burgerlijke Stand LeeuwardenLeeuwarden Marriage record for Pieter Harms Elfring & Durkje Alles Boonstra, civil registry of marriages, Leeuwarden, 1839-06-23, record 103