Праця (Winkelier) Sytske Lykeles

десь до червня 1809 року[1]

Медіа

Референції

  1. Grietenij/Gemeente Achtkarspelen Burgerlijke Stand AchtkarspelenMarriage record for Sjoerd Oedses Stienstra & Jitske Harmens Hoekstra, civil registry of marriages, Achtkarspelen, 1835-10-07, records 48