Alkmaar

Places

Wikipedia

Timeline

Media

References

  1. Gemeente Leeuwarden Bevolkingsregister Leeuwarden Population registry, Leeuwarden, 1922-1939, archive 1002, inventory 4973, Feenstra, Jan