Echten

Places

Wikipedia

Copyright Wikipedia and its contributors.

Timeline

Media

References

  1. Gemeente Leeuwarden Bevolkingsregister Leeuwarden Population registry, Leeuwarden, 1859-1876, sheet 166